Voorwaarden voor gebruik van de Website

Voorwaarden voor gebruik van de Website

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS FOR WEBSITE USE CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE

Voorwaarden voor gebruik van de website

In deze gebruiksvoorwaarden (en in de documenten waarnaar wordt verwezen) leest u onder welke voorwaarden u gebruik mag maken van onze website www.activeiron.com (onze website), hetzij als gast, hetzij als geregistreerde gebruiker. Het gebruik van onze website omvat de toegang tot, het surfen op of de registratie voor het gebruik van onze website.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze website. Wij raden u aan een kopie hiervan af te drukken, zodat u die in de toekomst kunt raadplegen.

Door gebruik te maken van onze website bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt deze na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

Andere voorwaarden die van toepassing zijn

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website:
• Ons Privacybeleid, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waarop wij alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, verwerken. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
• Ons cookiebeleid, dat informatie over de cookies op onze website bevat.

Als u goederen van onze website koopt, zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing op de verkoop.

Informatie over ons

www.activeiron.com is een website die beheerd wordt door Solvotrin Therapeutics Limited (“We/wij”). We zijn een bedrijf dat in Ierland geregistreerd is onder het firmanummer 474439 met als hoofdzetel Hoffmann Park, Little Island, Cork, Ierland, T45 YX04. Ons btw-nummer is IE9744378G. We zijn een limited company.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen.

Gelieve deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze voor u bindend zijn.

Veranderingen aan onze website

Veranderingen aan onze websiteWe kunnen onze website van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud van onze website op een bepaald moment verouderd kan zijn en dat wij niet verplicht zijn deze bij te werken.

Wij garanderen niet dat onze website, of de inhoud ervan, vrij is van fouten of weglatingen.

Toegang tot onze website

Toegang tot onze websiteOnze website wordt gratis ter beschikking gesteld.

We garanderen niet dat onze website, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. De toegang tot onze website is op tijdelijke basis toegestaan. We kunnen onze website zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze website.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die zich via uw internetverbinding toegang verschaffen tot onze website op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere algemene voorwaarden die van toepassing zijn, en dat zij zich daaraan houden.

Uw account en wachtwoord

Als u een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of andere informatie kiest of toegewezen krijgt als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, moet u die informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag ze niet aan een derde partij bekendmaken.

Wij hebben het recht om op elk gewenst moment een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, ongeacht of deze door u zijn gekozen of door ons zijn toegekend, indien u naar onze redelijke mening niet heeft voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen via info@activeiron.com.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, en van het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Al die rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van een of meer pagina’s van onze website voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op de inhoud die op onze website is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafieken los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van welke geïdentificeerde bijdragers dan ook) als de auteurs van de inhoud van onze site moet altijd worden gerespecteerd.

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder dat u daarvoor van ons of onze licentiegevers een licentie heeft gekregen.

Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.

Geen afhankelijkheid van informatie

De inhoud van onze website is alleen bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als een advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze website.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website bij te werken, geven wij geen expliciete of impliciete verklaringen, garanties of waarborgen dat de inhoud van onze website accuraat, volledig of up-to-date is.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Ierse wet.

Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze website of de inhoud ervan, hetzij expliciet hetzij impliciet.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:
• het gebruik van, of onvermogen tot gebruik van onze website; of• het gebruik van of vertrouwen op de inhoud van onze website.

Als u een zakelijke gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor:
• derving van winst, omzet, zaken of inkomsten;• bedrijfsonderbreking;• verlies van verwachte besparingen;• verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of• elke indirecte schade of gevolgschade.

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat we onze website alleen aanbieden voor huishoudelijk en privégebruik. U gaat ermee akkoord onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn jegens u niet aansprakelijk voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander materiaal dat eigendom is van u kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze website of het door u downloaden van enige inhoud op de website, of op een website die daaraan gekoppeld is.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die aan onze website gelinkt zijn. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die kan ontstaan door uw gebruik ervan.

Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van de levering van goederen aan u door het gebruik, wat zal worden uiteengezet in onze Algemene leveringsvoorwaarden.

Virussen

Wij garanderen niet dat onze site veilig is of vrij van bugs of virussen.
U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze website. U moet uw eigen virusbeschermingssoftware gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of een server, computer of database die met onze website is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een verspreide denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, zou u een strafbaar feit plegen op grond van de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk worden stopgezet.

Koppeling naar onze website

U mag een link naar onze startpagina plaatsen, op voorwaarde dat u dat doet op een eerlijke en legale manier en dat u onze reputatie niet schaadt en er geen misbruik van maakt.

U mag geen link leggen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert als die niet bestaat.

U mag op geen enkele website die geen eigendom is van u, een link naar onze website plaatsen.
Onze website mag niet worden geframed op een andere website, noch mag u een link maken naar een ander deel van onze website dan de startpagina.

Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het plaatsen van een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

De website waarop u een link plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in onze Voorwaarden voor gebruik van de website.

Als u gebruik wilt maken van inhoud op onze website op een andere manier dan hierboven beschreven, neem dan contact op met info@activeiron.com.

Links en bronnen van derden op onze website

Links en bronnen van derden op onze websiteWaar onze website links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt.

We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen.

Toepasselijk recht

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, worden beheerst door het Ierse recht. U en wij gaan er allebei mee akkoord dat de rechtbanken van Ierland niet-exclusieve bevoegdheid zullen hebben.

Als u een bedrijf bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, worden beheerst door het Ierse recht. We gaan er allebei mee akkoord dat de rechtbanken van Ierland exclusieve bevoegdheid hebben.

Neem contact op met ons

Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar info@activeiron.com

Bedankt voor uw bezoek aan onze site.